Registrate para interactuar con javiersss

Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset
Bandas de Sonido

Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset

Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset

Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset

Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


Número de Catálogo: CPCA-10264~73
Fecha de Lanzamiento: Sep 19, 2012
Formato de Publicacion : Comercial
Precio de Lanzamiento 14700 JPY
Formato de Medio: 10 CD
Clasificación: Original Soundtrack
Publicado por: Suleputer
Compuesto por: Chanchacorin, Ogeretsu Kun, Bunbun, Harumi Fujita, Ojalin, Mari Yamaguchi, Yuko Takehara, Yoshinori Ono, Toshihiko Horiyama, Makoto Tomozawa, Ayako Mori, Shusaku Uchiyama, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda, Hiroki Isogai, Akari Kaida
Arreglo por: Toshio Kajino, Naoto Tanaka, Takuya Miyawaki, ????, Alfh Lyra, Yoshinori Ono
Interpretes: Alfh Lyra, Yoshino Aoki
Letras por: Yoshinori Ono


Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset

Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


CD 1: Rockman00:28:37

271 kbps


01. Rockman - 01 - STAGE SELECT (Famicom) (00:21)
02. Rockman - 02 - GAME START (Famicom) (00:09)
03. Rockman - 03 - CUTMAN STAGE (Famicom) (01:33)
04. Rockman - 04 - GUTSMAN STAGE (Famicom) (01:07)
05. Rockman - 05 - ICEMAN STAGE (Famicom) (01:21)
06. Rockman - 06 - BOMBMAN STAGE (Famicom) (01:20)
07. Rockman - 07 - FIREMAN STAGE (Famicom) (01:08)
08. Rockman - 08 - ELECMAN STAGE (Famicom) (01:33)
09. Rockman - 09 - BOSS (Famicom) (00:41)
10. Rockman - 10 - STAGE CLEAR (Famicom) (00:08)
11. Rockman - 11 - Dr.WILY UFO SE (Famicom) (00:16)
12. Rockman - 12 - Dr.WILY STAGE 1 (Famicom) (01:17)
13. Rockman - 13 - Dr.WILY STAGE 2 (Famicom) (00:57)
14. Rockman - 14 - Dr.WILY STAGE BOSS (Famicom) (00:38)
15. Rockman - 15 - ALL STAGE CLEAR (Famicom) (00:16)
16. Rockman - 16 - ENDING (Famicom) (01:35)
17. Rockman - 17 - GAME OVER (Famicom) (00:07)
18. Rockman - 18 - CAPCOM LOGO (Playstation Navi Mode) (00:09)
19. Rockman - 19 - GAME START (Playstation Navi Mode) (00:09)
20. Rockman - 20 - CUTMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:29)
21. Rockman - 21 - GUTSMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:54)
22. Rockman - 22 - ELECMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:16)
23. Rockman - 23 - Dr.WILY STAGE 1 (Playstation Navi Mode) (01:45)
24. Rockman - 24 - STAFF ROLL (PS) (Playstation Navi Mode) (01:53)
25. Rockman - 25 - MODE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:37)
26. Rockman - 26 - DATA BASE (Playstation Navi Mode) (00:38)
27. Rockman - 27 - BOSS ATTACK RESULT (Playstation Navi Mode) (00:42)
28. Rockman - 28 - CUTMAN ~Red Hot Paradise~ (Bonus Track) (03:23
CD 2: Rockman 2 The Enigma of Dr. Wily00:47:26

271 kbps


01. Rockman 2 - 01 - OPENING (Famicom) (00:44)
02. Rockman 2 - 02 - TITLE (Famicom) (00:45)
03. Rockman 2 - 03 - PASS WORD (Famicom) (00:38)
04. Rockman 2 - 04 - STAGE SELECT (Famicom) (00:35)
05. Rockman 2 - 05 - GAME START (Famicom) (00:09)
06. Rockman 2 - 06 - METALMAN STAGE (Famicom) (01:29)
07. Rockman 2 - 07 - AIRMAN STAGE (Famicom) (01:43)
08. Rockman 2 - 08 - BUBBLEMAN STAGE (Famicom) (01:27)
09. Rockman 2 - 09 - QUICKMAN STAGE (Famicom) (01:30)
10. Rockman 2 - 10 - CLASHMAN STAGE (Famicom) (02:34)
11. Rockman 2 - 11 - FLASHMAN STAGE (Famicom) (01:29)
12. Rockman 2 - 12 - HEATMAN STAGE (Famicom) (01:04)
13. Rockman 2 - 13 - WOODMAN STAGE (Famicom) (01:24)
14. Rockman 2 - 14 - STAGE CLEAR (Famicom) (00:08)
15. Rockman 2 - 15 - GET A WEAPON (Famicom) (00:23)
16. Rockman 2 - 16 - Dr.WILY UFO SE (Famicom) (00:16)
17. Rockman 2 - 17 - Dr.WILY MAP (Famicom) (00:09)
18. Rockman 2 - 18 - Dr.WILY STAGE 1 (Famicom) (02:44)
19. Rockman 2 - 19 - Dr.WILY STAGE 2 (Famicom) (02:46)
20. Rockman 2 - 20 - LAST STAGE (Famicom) (00:22)
21. Rockman 2 - 21 - BOSS (Famicom) (00:44)
22. Rockman 2 - 22 - CLEAR DEMO (Famicom) (00:18)
23. Rockman 2 - 23 - ALL STAGE CLEAR (Famicom) (00:11)
24. Rockman 2 - 24 - ENDING (Famicom) (01:11)
25. Rockman 2 - 25 - STAFF ROLL (Famicom) (01:51)
26. Rockman 2 - 26 - GAME OVER (Famicom) (00:07)
27. Rockman 2 - 27 - CAPCOM LOGO (Playstation Navi Mode) (00:09)
28. Rockman 2 - 28 - TITLE / MODE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:37)
29. Rockman 2 - 29 - PASS WORD (Playstation Navi Mode) (00:43)
30. Rockman 2 - 30 - STAGE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:38)
31. Rockman 2 - 31 - GAME START (Playstation Navi Mode) (00:09)
32. Rockman 2 - 32 - AIRMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:58)
33. Rockman 2 - 33 - BUBBLEMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:45)
34. Rockman 2 - 34 - HEATMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:50)
35. Rockman 2 - 35 - STAGE CLEAR (Playstation Navi Mode) (00:06)
36. Rockman 2 - 36 - Dr.WILY STAGE 1 (Playstation Navi Mode) (02:36)
37. Rockman 2 - 37 - BOSS (Playstation Navi Mode) (01:01)
38. Rockman 2 - 38 - STAFF ROLL (PS) (Playstation Navi Mode) (01:27)
39. Rockman 2 - 39 - DATA BASE (Playstation Navi Mode) (00:38)
40. Rockman 2 - 40 - BOSS ATTACK RESULT (Playstation Navi Mode) (00:41)
41. Rockman 2 - 41 - ENDING~When the Dust of Battle Settles~ (Bonus Track) (03:24)
42. Rockman 2 - 42 - Crush Out (CLASHMAN) (Bonus Track) (02:41)CD 3: Rockman 3 The End of Dr. Wily!00:57:52

284 kbps


01. Rockman 3 - 01 - TITLE (Famicom) (01:30)
02. Rockman 3 - 02 - PASS WORD (Famicom) (00:38)
03. Rockman 3 - 03 - STAGE SELECT (Famicom) (00:32)
04. Rockman 3 - 04 - GAME START (Famicom) (00:08)
05. Rockman 3 - 05 - NEEDLE MAN STAGE (Famicom) (02:19)
06. Rockman 3 - 06 - MAGNET MAN STAGE (Famicom) (01:24)
07. Rockman 3 - 07 - GEMINI MAN STAGE (Famicom) (02:04)
08. Rockman 3 - 08 - HARD MAN STAGE (Famicom) (01:46)
09. Rockman 3 - 09 - TOP MAN STAGE (Famicom) (01:49)
10. Rockman 3 - 10 - SNAKE MAN STAGE (Famicom) (01:33)
11. Rockman 3 - 11 - SPARK MAN STAGE (Famicom) (01:16)
12. Rockman 3 - 12 - SHADOW MAN STAGE (Famicom) (02:13)
13. Rockman 3 - 13 - BLUES (Famicom) (00:15)
14. Rockman 3 - 14 - BOSS (Famicom) (01:14)
15. Rockman 3 - 15 - STAGE CLEAR (Famicom) (00:06)
16. Rockman 3 - 16 - GET A WEAPON (Famicom) (01:04)
17. Rockman 3 - 17 - Dr.WILY STAGE MAP (Famicom) (00:20)
18. Rockman 3 - 18 - Dr.WILY STAGE 1 (Famicom) (01:48)
19. Rockman 3 - 19 - Dr.WILY STAGE 2 (Famicom) (01:31)
20. Rockman 3 - 20 - Dr.WILY STAGE 3 (Famicom) (01:36)
21. Rockman 3 - 21 - Dr.WILY STAGE BOSS (Famicom) (00:52)
22. Rockman 3 - 22 - ALL STAGE CLEAR (Famicom) (00:07)
23. Rockman 3 - 23 - ENDING (Famicom) (03:46)
24. Rockman 3 - 24 - STAFF ROLL (Famicom) (02:26)
25. Rockman 3 - 25 - CAPCOM LOGO (Playstation Navi Mode) (00:09)
26. Rockman 3 - 26 - TITLE (Playstation Navi Mode) (01:31)
27. Rockman 3 - 27 - STAGE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:56)
28. Rockman 3 - 28 - MAGNET MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:16)
29. Rockman 3 - 29 - GEMINI MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:40)
30. Rockman 3 - 30 - TOP MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:00)
31. Rockman 3 - 31 - SHADOW MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:59)
32. Rockman 3 - 32 - BOSS (Playstation Navi Mode) (01:05)
33. Rockman 3 - 33 - GET A WEAPON / BOSS ATTACK RESULT (Playstation Navi Mode) (00:39)
34. Rockman 3 - 34 - Dr.WILY STAGE BOSS (Playstation Navi Mode) (01:22)
35. Rockman 3 - 35 - STAFF ROLL (PS) (Playstation Navi Mode) (02:30)
36. Rockman 3 - 36 - MODE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:37)
37. Rockman 3 - 37 - DATA BASE (Playstation Navi Mode) (00:42)
38. Rockman 3 - 38 - SPARK MAN~Flash of Sorcery~ (Bonus Track) (03:11)
39. Rockman 3 - 39 - Shall we go on a Magnetic Continuous tour? On a Pleasure Trip for All Time… (MAGNET MAN) (Bonus Track) (03:39)CD 4: Rockman 4 A New Ambition!!01:17:56

302 kbps


01. Rockman 4 - 01 - OPENING (Famicom) (00:42)
02. Rockman 4 - 02 - OPENING 2 (Famicom) (00:35)
03. Rockman 4 - 03 - TITLE (Famicom) (01:06)
04. Rockman 4 - 04 - PASS WORD (Famicom) (00:29)
05. Rockman 4 - 05 - STAGE SELECT (Famicom) (00:38)
06. Rockman 4 - 06 - GAME START (Famicom) (00:09)
07. Rockman 4 - 07 - BRIGHT MAN STAGE (Famicom) (01:22)
08. Rockman 4 - 08 - TOAD MAN STAGE (Famicom) (01:22)
09. Rockman 4 - 09 - DRILL MAN STAGE (Famicom) (01:43)
10. Rockman 4 - 10 - PHARAOH MAN STAGE (Famicom) (01:26)
11. Rockman 4 - 11 - RING MAN STAGE (Famicom) (01:31)
12. Rockman 4 - 12 - DUST MAN STAGE (Famicom) (01:20)
13. Rockman 4 - 13 - DIVE MAN STAGE (Famicom) (01:38)
14. Rockman 4 - 14 - SKULL MAN STAGE (Famicom) (01:47)
15. Rockman 4 - 15 - GET ITEMS (Famicom) (00:07)
16. Rockman 4 - 16 - BOSS (Famicom) (00:44)
17. Rockman 4 - 17 - STAGE CLEAR (Famicom) (00:06)
18. Rockman 4 - 18 - GET A WEAPON (Famicom) (00:26)
19. Rockman 4 - 19 - Dr.COSSACK STAGE MAP (Famicom) (00:10)
20. Rockman 4 - 20 - Dr.COSSACK STAGE 1 (Famicom) (01:19)
21. Rockman 4 - 21 - Dr.COSSACK STAGE 2 (Famicom) (02:08)
22. Rockman 4 - 22 - Dr.WILY STAGE MAP (Famicom) (00:09)
23. Rockman 4 - 23 - Dr.WILY STAGE 1 (Famicom) (01:39)
24. Rockman 4 - 24 - Dr.WILY STAGE 2 (Famicom) (01:52)
25. Rockman 4 - 25 - LAST BOSS (Famicom) (00:35)
26. Rockman 4 - 26 - ALL STAGE CLEAR (Famicom) (00:12)
27. Rockman 4 - 27 - ENDING (Famicom) (02:03)
28. Rockman 4 - 28 - STAFF ROLL (Famicom) (01:51)
29. Rockman 4 - 29 - GAME OVER (Famicom) (00:08)
30. Rockman 4 - 30 - CAPCOM LOGO (Playstation Navi Mode) (00:09)
31. Rockman 4 - 31 - OPENING (Playstation Navi Mode) (00:44)
32. Rockman 4 - 32 - OPENING 2 (Playstation Navi Mode) (00:43)
33. Rockman 4 - 33 - TITLE (Playstation Navi Mode) (00:56)
34. Rockman 4 - 34 - PASS WORD (Playstation Navi Mode) (00:30)
35. Rockman 4 - 35 - STAGE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:38)
36. Rockman 4 - 36 - GAME START (Playstation Navi Mode) (00:09)
37. Rockman 4 - 37 - BRIGHT MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:59)
38. Rockman 4 - 38 - TOAD MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:29)
39. Rockman 4 - 39 - DRILL MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:54)
40. Rockman 4 - 40 - PHARAOH MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:00)
41. Rockman 4 - 41 - RING MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:25)
42. Rockman 4 - 42 - DUST MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:25)
43. Rockman 4 - 43 - DIVE MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:38)
44. Rockman 4 - 44 - SKULL MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:47)
45. Rockman 4 - 45 - GET ITEMS (Playstation Navi Mode) (00:08)
46. Rockman 4 - 46 - BOSS (Playstation Navi Mode) (00:51)
47. Rockman 4 - 47 - STAGE CLEAR (Playstation Navi Mode) (00:06)
48. Rockman 4 - 48 - GET A WEAPON (Playstation Navi Mode) (00:27)
49. Rockman 4 - 49 - Dr.COSSACK STAGE MAP (Playstation Navi Mode) (00:12)
50. Rockman 4 - 50 - Dr.COSSACK STAGE 1 (Playstation Navi Mode) (01:26)
51. Rockman 4 - 51 - Dr.COSSACK STAGE 2 (Playstation Navi Mode) (02:07)
52. Rockman 4 - 52 - Dr.WILY STAGE MAP (Playstation Navi Mode) (00:10)
53. Rockman 4 - 53 - Dr.WILY STAGE 1 (Playstation Navi Mode) (01:41)
54. Rockman 4 - 54 - Dr.WILY STAGE 2 (Playstation Navi Mode) (01:58)
55. Rockman 4 - 55 - LAST BOSS (Playstation Navi Mode) (00:58)
56. Rockman 4 - 56 - ALL STAGE CLEAR (Playstation Navi Mode) (00:13)
57. Rockman 4 - 57 - ENDING (Playstation Navi Mode) (03:45)
58. Rockman 4 - 58 - STAFF ROLL (Playstation Navi Mode) (02:04)
59. Rockman 4 - 59 - STAFF ROLL (PS) (Playstation Navi Mode) (01:23)
60. Rockman 4 - 60 - GAME OVER (Playstation Navi Mode) (00:06)
61. Rockman 4 - 61 - MODE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:37)
62. Rockman 4 - 62 - Dr.RIGHT LAB (Playstation Navi Mode) (00:38)
63. Rockman 4 - 63 - MISSION MODE RESULT (Playstation Navi Mode) (00:41)
64. Rockman 4 - 64 - SKULL MAN~Soldier of the Netherworld~ (Bonus Track) (03:22)
65. Rockman 4 - 65 - Frolic Funk Dance (RING MAN) (Bonus Track) (03:12)
66. Rockman 4 - 66 - Find my way to the Top (WILY) (Bonus Track) (04:37)CD 5: Rockman 5 Blues' Trap!01:16:36

297 kbps


01. Rockman 5 - 01 - OPENING (Famicom) (00:38)
02. Rockman 5 - 02 - TITLE (Famicom) (01:00)
03. Rockman 5 - 03 - PASS WORD (Famicom) (00:34)
04. Rockman 5 - 04 - STAGE SELECT (Famicom) (00:30)
05. Rockman 5 - 05 - GAME START (Famicom) (00:08)
06. Rockman 5 - 06 - GRAVITY MAN STAGE (Famicom) (02:43)
07. Rockman 5 - 07 - WAVE MAN STAGE (Famicom) (02:08)
08. Rockman 5 - 08 - STONE MAN STAGE (Famicom) (01:33)
09. Rockman 5 - 09 - GYRO MAN STAGE (Famicom) (01:43)
10. Rockman 5 - 10 - STAR MAN STAGE (Famicom) (01:49)
11. Rockman 5 - 11 - CHARGE MAN STAGE (Famicom) (02:26)
12. Rockman 5 - 12 - NAPALM MAN STAGE (Famicom) (01:49)
13. Rockman 5 - 13 - CRYSTAL MAN STAGE (Famicom) (01:46)
14. Rockman 5 - 14 - BOSS (Famicom) (01:23)
15. Rockman 5 - 15 - STAGE CLEAR (Famicom) (00:06)
16. Rockman 5 - 16 - GET A WEAPON (Famicom) (00:23)
17. Rockman 5 - 17 - DARK MAN STAGE MAP (Famicom) (00:10)
18. Rockman 5 - 18 - DARK MAN STAGE (Famicom) (02:05)
19. Rockman 5 - 19 - Dr.WILY STAGE MAP (Famicom) (00:09)
20. Rockman 5 - 20 - Dr.WILY STAGE (Famicom) (02:33)
21. Rockman 5 - 21 - LAST BOSS (Famicom) (02:22)
22. Rockman 5 - 22 - ALL STAGE CLEAR (Famicom) (00:08)
23. Rockman 5 - 23 - ESCAPE (Famicom) (00:23)
24. Rockman 5 - 24 - ENDING (Famicom) (02:46)
25. Rockman 5 - 25 - GAME OVER (Famicom) (00:07)
26. Rockman 5 - 26 - CAPCOM LOGO (Playstation Navi Mode) (00:09)
27. Rockman 5 - 27 - OPENING (Playstation Navi Mode) (00:40)
28. Rockman 5 - 28 - TITLE (Playstation Navi Mode) (01:01)
29. Rockman 5 - 29 - PASS WORD (Playstation Navi Mode) (00:33)
30. Rockman 5 - 30 - STAGE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:30)
31. Rockman 5 - 31 - GAME START (Playstation Navi Mode) (00:10)
32. Rockman 5 - 32 - GRAVITY MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:44)
33. Rockman 5 - 33 - WAVE MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:08)
34. Rockman 5 - 34 - STONE MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:33)
35. Rockman 5 - 35 - GYRO MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:39)
36. Rockman 5 - 36 - STAR MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:55)
37. Rockman 5 - 37 - CHARGE MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:26)
38. Rockman 5 - 38 - NAPALM MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:45)
39. Rockman 5 - 39 - CRYSTAL MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:46)
40. Rockman 5 - 40 - BOSS (Playstation Navi Mode) (01:24)
41. Rockman 5 - 41 - STAGE CLEAR (Playstation Navi Mode) (00:06)
42. Rockman 5 - 42 - GET A WEAPON (Playstation Navi Mode) (00:34)
43. Rockman 5 - 43 - DARK MAN STAGE MAP (Playstation Navi Mode) (00:11)
44. Rockman 5 - 44 - DARK MAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:08)
45. Rockman 5 - 45 - Dr.WILY STAGE MAP (Playstation Navi Mode) (00:11)
46. Rockman 5 - 46 - Dr.WILY STAGE (Playstation Navi Mode) (02:33)
47. Rockman 5 - 47 - LAST BOSS (Playstation Navi Mode) (02:24)
48. Rockman 5 - 48 - ALL STAGE CLEAR (Playstation Navi Mode) (00:11)
49. Rockman 5 - 49 - ESCAPE (Playstation Navi Mode) (00:33)
50. Rockman 5 - 50 - ENDING (Playstation Navi Mode) (02:48)
51. Rockman 5 - 51 - STAFF ROLL (PS) (Playstation Navi Mode) (03:23)
52. Rockman 5 - 52 - GAME OVER (Playstation Navi Mode) (00:06)
53. Rockman 5 - 53 - MODE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:37)
54. Rockman 5 - 54 - Dr.RIGHT LAB (Playstation Navi Mode) (00:38)
55. Rockman 5 - 55 - MISSION MODE RESULT (Playstation Navi Mode) (00:42)
56. Rockman 5 - 56 - STONE MAN~Puppeted Strangestone~ (Bonus Track) (03:07)
57. Rockman 5 - 57 - Fly Me To The Sunshine (WAVE MAN) (Bonus Track) (03:13)
CD 6: Rockman 6 The Greatest Battle in History!!01:09:20

289 kbps


01. Rockman 6 - 01 - CAPCOM LOGO (Famicom) (00:06)
02. Rockman 6 - 02 - OPENING (Famicom) (00:34)
03. Rockman 6 - 03 - TITLE (Famicom) (00:25)
04. Rockman 6 - 04 - PASS WORD (Famicom) (00:35)
05. Rockman 6 - 05 - STAGE SELECT (Famicom) (00:37)
06. Rockman 6 - 06 - GAME START (Famicom) (00:08)
07. Rockman 6 - 07 - BLIZZARDMAN STAGE (Famicom) (01:51)
08. Rockman 6 - 08 - CENTAURMAN STAGE (Famicom) (01:32)
09. Rockman 6 - 09 - FLAMEMAN STAGE (Famicom) (02:02)
10. Rockman 6 - 10 - KNIGHTMAN STAGE (Famicom) (02:15)
11. Rockman 6 - 11 - PLANTMAN STAGE (Famicom) (01:39)
12. Rockman 6 - 12 - TOMAHAWKMAN STAGE (Famicom) (02:01)
13. Rockman 6 - 13 - WINDMAN STAGE (Famicom) (02:07)
14. Rockman 6 - 14 - YAMATOMAN STAGE (Famicom) (01:52)
15. Rockman 6 - 15 - BOSS (Famicom) (01:03)
16. Rockman 6 - 16 - STAGE CLEAR (Famicom) (00:05)
17. Rockman 6 - 17 - GET A WEAPON (Famicom) (00:27)
18. Rockman 6 - 18 - Mr.X STAGE MAP (Famicom) (00:09)
19. Rockman 6 - 19 - Mr.X STAGE (Famicom) (01:41)
20. Rockman 6 - 20 - Dr.WILY STAGE MAP (Famicom) (00:09)
21. Rockman 6 - 21 - Dr.WILY STAGE (Famicom) (01:46)
22. Rockman 6 - 22 - LAST BOSS (Famicom) (00:58)
23. Rockman 6 - 23 - ALL STAGE CLEAR (Famicom) (00:07)
24. Rockman 6 - 24 - ENDING (Famicom) (04:51)
25. Rockman 6 - 25 - GAME OVER (Famicom) (00:05)
26. Rockman 6 - 26 - MEGA MAN 6 - OPENING (Famicom) (00:43)
27. Rockman 6 - 27 - CAPCOM LOGO 1 (Playstation Navi Mode) (00:09)
28. Rockman 6 - 28 - CAPCOM LOGO 2 (Playstation Navi Mode) (00:06)
29. Rockman 6 - 29 - OPENING (Playstation Navi Mode) (00:35)
30. Rockman 6 - 30 - TITLE (Playstation Navi Mode) (00:27)
31. Rockman 6 - 31 - PASS WORD (Playstation Navi Mode) (00:36)
32. Rockman 6 - 32 - STAGE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:40)
33. Rockman 6 - 33 - GAME START (Playstation Navi Mode) (00:09)
34. Rockman 6 - 34 - BLIZZARDMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:58)
35. Rockman 6 - 35 - CENTAURMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:35)
36. Rockman 6 - 36 - FLAMEMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:02)
37. Rockman 6 - 37 - KNIGHTMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:17)
38. Rockman 6 - 38 - PLANTMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:39)
39. Rockman 6 - 39 - TOMAHAWKMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:05)
40. Rockman 6 - 40 - WINDMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (02:08)
41. Rockman 6 - 41 - YAMATOMAN STAGE (Playstation Navi Mode) (01:53)
42. Rockman 6 - 42 - BOSS (Playstation Navi Mode) (01:04)
43. Rockman 6 - 43 - STAGE CLEAR (Playstation Navi Mode) (00:07)
44. Rockman 6 - 44 - GET A WEAPON (Playstation Navi Mode) (00:43)
45. Rockman 6 - 45 - Mr.X STAGE MAP (Playstation Navi Mode) (00:11)
46. Rockman 6 - 46 - Mr.X STAGE (Playstation Navi Mode) (01:44)
47. Rockman 6 - 47 - Dr.WILY STAGE MAP (Playstation Navi Mode) (00:11)
48. Rockman 6 - 48 - Dr.WILY STAGE (Playstation Navi Mode) (01:49)
49. Rockman 6 - 49 - LAST BOSS (Playstation Navi Mode) (00:59)
50. Rockman 6 - 50 - ALL STAGE CLEAR (Playstation Navi Mode) (00:08)
51. Rockman 6 - 51 - ENDING (Playstation Navi Mode) (04:58)
52. Rockman 6 - 52 - STAFF ROLL (KAZE YO TSUTAETE) (Playstation Navi Mode) (03:21)
53. Rockman 6 - 53 - GAME OVER (Playstation Navi Mode) (00:06)
54. Rockman 6 - 54 - MODE SELECT (Playstation Navi Mode) (00:37)
55. Rockman 6 - 55 - Dr.RIGHT LAB (Playstation Navi Mode) (00:38)
56. Rockman 6 - 56 - MISSION MODE RESULT (Playstation Navi Mode) (00:42)
57. Rockman 6 - 57 - Fourth Wind (WINDMAN) (Bonus Track) (03:24)
CD 7: Rockman 7 A Fated Confrontation!00:51:04

266 kbps


01. Rockman 7 - 01 - CAPCOM LOGO (00:06)
02. Rockman 7 - 02 - OPENING 1 (01:29)
03. Rockman 7 - 03 - OPENING 2 (00:35)
04. Rockman 7 - 04 - TITLE (00:16)
05. Rockman 7 - 05 - OPENING STAGE (01:54)
07. Rockman 7 - 06 - HELMET (00:04)
06. Rockman 7 - 06 - THEME OF FORTE (01:30)
08. Rockman 7 - 08 - STAGE SELECT (00:46)
09. Rockman 7 - 09 - GAME START (00:11)
10. Rockman 7 - 10 - FREEZE MAN STAGE (02:25)
11. Rockman 7 - 11 - JUNK MAN STAGE (02:07)
12. Rockman 7 - 12 - BURST MAN STAGE (01:46)
13. Rockman 7 - 13 - CLOUD MAN STAGE (03:48)
14. Rockman 7 - 14 - MUSEUM (03:06)
15. Rockman 7 - 15 - SPRING MAN STAGE (01:54)
16. Rockman 7 - 16 - SLASH MAN STAGE (01:42)
17. Rockman 7 - 17 - SHADE MAN STAGE (01:52)
18. Rockman 7 - 18 - TURBO MAN STAGE (01:27)
19. Rockman 7 - 19 - SHADE MAN STAGE START (SECRET) (00:07)
20. Rockman 7 - 20 - SHADE MAN STAGE (SECRET) (02:51)
21. Rockman 7 - 21 - THEME OF BLUES (00:06)
22. Rockman 7 - 22 - BOSS (01:46)
23. Rockman 7 - 23 - STAGE CLEAR (00:06)
24. Rockman 7 - 24 - ROCKMAN FAMILY (00:43)
25. Rockman 7 - 25 - GET A WEAPON (00:38)
26. Rockman 7 - 26 - LAB ATTACK (01:34)
27. Rockman 7 - 27 - PASSWORD (00:35)
28. Rockman 7 - 28 - BIG EDDIE'S (00:39)
29. Rockman 7 - 29 - Dr.WILY STAGE MAP (00:12)
30. Rockman 7 - 30 - Dr.WILY STAGE 1 (02:35)
31. Rockman 7 - 31 - Dr.WILY STAGE 2 (02:46)
32. Rockman 7 - 32 - Dr.WILY STAGE 3 (02:05)
33. Rockman 7 - 33 - Dr.WILY STAGE 4 (01:17)
34. Rockman 7 - 34 - Dr.WILY STAGE BOSS (01:10)
35. Rockman 7 - 35 - LAST BOSS (01:11)
36. Rockman 7 - 36 - ALL STAGE CLEAR (00:07)
37. Rockman 7 - 37 - STAFF ROLL (02:13)
38. Rockman 7 - 38 - UNUSED TRACK (Bonus Track) (01:06)CD 8: Rockman 8 Metal Heroes00:53:14

263 kbps


01. Rockman 8 - 01 - CAPCOM LOGO (00:09)
02. Rockman 8 - 02 - TITLE (01:16)
03. Rockman 8 - 03 - OPENING STAGE 1 (01:51)
04. Rockman 8 - 04 - OPENING STAGE 2 (01:08)
05. Rockman 8 - 05 - MID BOSS (01:36)
06. Rockman 8 - 06 - THEME OF WILY (00:40)
08. Rockman 8 - 08 - GAME START (00:10)
07. Rockman 8 - 08 - STAGE SELECT (00:39)
09. Rockman 8 - 09 - FROST MAN STAGE (01:44)
10. Rockman 8 - 10 - CLOWN MAN STAGE (01:32)
11. Rockman 8 - 11 - TENGU MAN STAGE (01:47)
12. Rockman 8 - 12 - GRENADE MAN STAGE (01:46)
13. Rockman 8 - 13 - THEME OF DUO (00:57)
14. Rockman 8 - 14 - THEME OF BLUES (00:06)
15. Rockman 8 - 15 - SWORD MAN STAGE (01:40)
16. Rockman 8 - 16 - AQUA MAN STAGE (01:54)
17. Rockman 8 - 17 - ASTRO MAN STAGE (01:53)
18. Rockman 8 - 18 - SEARCH MAN STAGE (02:14)
19. Rockman 8 - 19 - WARNING (01:06)
20. Rockman 8 - 20 - BOSS (00:56)
21. Rockman 8 - 21 - STAGE CLEAR (00:05)
22. Rockman 8 - 22 - GET A WEAPON (00:27)
23. Rockman 8 - 23 - DR. RIGHT LABORATORY (01:20)
24. Rockman 8 - 24 - DR. WILY STAGE MAP (00:10)
25. Rockman 8 - 25 - DR. WILY STAGE 1 (02:23)
26. Rockman 8 - 26 - DR. WILY STAGE 2 (01:52)
27. Rockman 8 - 27 - DR. WILY STAGE 3 (01:42)
28. Rockman 8 - 28 - THEME OF FORTE (01:24)
29. Rockman 8 - 29 - DR. WILY STAGE 4 (01:09)
30. Rockman 8 - 30 - WILY MACHINE (01:59)
31. Rockman 8 - 31 - WILY CAPSULE (00:24)
32. Rockman 8 - 32 - LAST BATTLE (00:52)
33. Rockman 8 - 33 - STAFF ROLL (02:19)
34. Rockman 8 - 34 - TENGU MAN STAGE (SS) (01:32)
35. Rockman 8 - 35 - CUT MAN STAGE (SS) (01:30)
36. Rockman 8 - 36 - WOOD MAN STAGE (SS) (01:47)
37. Rockman 8 - 37 - To Earth (00:51)
38. Rockman 8 - 38 - VS Forte (00:34)
39. Rockman 8 - 39 - Awakening (00:23)
40. Rockman 8 - 40 - Memory Returned (00:31)
41. Rockman 8 - 41 - Discovering Wily's Base (00:25)
42. Rockman 8 - 42 - VS Giant Gorisly (00:36)
43. Rockman 8 - 43 - Wily's Declaration of World Conquest (00:40)
44. Rockman 8 - 44 - Rockman in Jeopardy (00:28)
45. Rockman 8 - 45 - Enter Duo (00:46)
46. Rockman 8 - 46 - Recovery (00:31)
47. Rockman 8 - 47 - Still Life (00:23)
48. Rockman 8 - 48 - Blues (00:42)CD 9: Rockman 9 The Ambition's Revival!!00:45:20

147 kbps


01. Rockman 9 - 01 - OPENING 1 (00:45)
02. Rockman 9 - 02 - OPENING 2 (01:41)
03. Rockman 9 - 03 - OPENING 3 (00:40)
04. Rockman 9 - 04 - TITLE (00:23)
05. Rockman 9 - 05 - MENU (00:25)
06. Rockman 9 - 06 - STAGE SELECT (01:09)
07. Rockman 9 - 07 - GAME START (00:09)
08. Rockman 9 - 08 - CONCRETE JUNGLE (CONCRETE MAN STAGE) (01:53)
09. Rockman 9 - 09 - THUNDER TORNADO (TORNADO MAN STAGE) (02:37)
10. Rockman 9 - 10 - SPLASH BLUE (SPLASH WOMAN STAGE) (02:05)
11. Rockman 9 - 11 - PLUG ELECTRIC (PLUG MAN STAGE) (02:01)
12. Rockman 9 - 12 - JEWEL TEMPTATION (JEWEL MAN STAGE) (01:38)
13. Rockman 9 - 13 - HORNET DANCE (HORNET MAN STAGE) (01:42)
14. Rockman 9 - 14 - MAGMA BURNING (MAGMA MAN STAGE) (01:35)
15. Rockman 9 - 15 - GALAXY FANTASY (GALAXY MAN STAGE) (01:46)
16. Rockman 9 - 16 - BOSS (01:23)
17. Rockman 9 - 17 - STAGE CLEAR (00:08)
18. Rockman 9 - 18 - GET A WEAPON (00:23)
19. Rockman 9 - 19 - SHOP (01:01)
20. Rockman 9 - 20 - RUSH JET (00:34)
21. Rockman 9 - 21 - SUSPENSE (01:51)
22. Rockman 9 - 22 - DR. WILY UFO (00:16)
23. Rockman 9 - 23 - DR. WILY CASTLE (00:09)
24. Rockman 9 - 24 - FLASH IN THE DARK (DR. WILY STAGE 1) (01:49)
25. Rockman 9 - 25 - WE'RE THE ROBOTS (DR. WILY STAGE 2) (02:59)
26. Rockman 9 - 26 - STRANGE WORLD (DR. WILY STAGE 3) (01:58)
27. Rockman 9 - 27 - CASTLE OF EVIL (DR. WILY STAGE 4) (00:55)
28. Rockman 9 - 28 - WILY MACHINE (01:17)
29. Rockman 9 - 29 - ENDING (00:29)
30. Rockman 9 - 30 - STAFF ROLL (03:16)
31. Rockman 9 - 31 - OVERDRIVE SCRAMBLE (SPECIAL STAGE) (02:01)
32. Rockman 9 - 32 - MAZE OF DEATH (ENDLESS STAGE) (04:03)
33. Rockman 9 - 33 - GAME OVER (00:04)
CD 10: Rockman 10 The Threat from Outer Space!!01:08:10

185 kbps


01. Rockman 10 - 01 - USUAL DAY (00:53)
02. Rockman 10 - 02 - FUTURE WORLD (01:03)
03. Rockman 10 - 03 - SUSPICION (01:33)
04. Rockman 10 - 04 - GO TOGETHER (01:05)
05. Rockman 10 - 05 - TITLE (00:20)
06. Rockman 10 - 06 - MENU (01:22)
07. Rockman 10 - 07 - STAGE SELECT (00:38)
08. Rockman 10 - 08 - GAME START (00:09)
09. Rockman 10 - 09 - KING OF BLADES (BLADE MAN STAGE) (02:34)
10. Rockman 10 - 10 - POLLUTED PUMP (PUMP MAN STAGE) (02:00)
11. Rockman 10 - 11 - DESERT COMMANDO (COMMANDO MAN STAGE) (02:20)
12. Rockman 10 - 12 - ABSOLUTE CHILL (CHILL MAN STAGE) (02:53)
13. Rockman 10 - 13 - CYBERSHEEP'S DREAM (SHEEP MAN STAGE) (02:18)
14. Rockman 10 - 14 - FIREBALL STRIKE (STRIKE MAN STAGE) (01:59)
15. Rockman 10 - 15 - NITRO RIDER (NITRO MAN STAGE) (02:21)
16. Rockman 10 - 16 - SOLAR INFERNO (SOLAR MAN STAGE) (02:40)
17. Rockman 10 - 17 - BOSS (01:30)
18. Rockman 10 - 18 - STAGE CLEAR (00:08)
19. Rockman 10 - 19 - GET A WEAPON (00:37)
20. Rockman 10 - 20 - SHOP -ROCK- (01:07)
21. Rockman 10 - 21 - SHOP -BLUES- (00:57)
22. Rockman 10 - 22 - SHOP -FORTE- (01:19)
23. Rockman 10 - 23 - CRISIS (00:27)
24. Rockman 10 - 24 - EVIL WILY (01:14)
25. Rockman 10 - 25 - FOR YOU -ROLL'S THEME- (02:16)
26. Rockman 10 - 26 - DR. WILY CASTLE (00:09)
27. Rockman 10 - 27 - SILENT RAIN (DR. WILY STAGE 1) (01:01)
28. Rockman 10 - 28 - DR. WILY STAGE BOSS (01:17)
29. Rockman 10 - 29 - ABANDONED MEMORY (DR. WILY STAGE 1) (01:54)
30. Rockman 10 - 30 - AGAINST THE PRESSURE (DR. WILY STAGE 2) (02:20)
31. Rockman 10 - 31 - NO TURNING BACK (DR. WILY STAGE 3) (01:56)
32. Rockman 10 - 32 - STAIRWAY TO DARKNESS (DR. WILY STAGE 4) (01:35)
33. Rockman 10 - 33 - DR. WILY MACHINE (01:24)
34. Rockman 10 - 34 - DR. WILY CASTLE -FINAL- (00:21)
35. Rockman 10 - 35 - DEEP IN SPACE (DR. WILY STAGE 5) (01:47)
36. Rockman 10 - 36 - DR. WILY CAPSULE (01:13)
37. Rockman 10 - 37 - ALL STAGE CLEAR (00:09)
38. Rockman 10 - 38 - AFTER ALL (00:17)
39. Rockman 10 - 39 - STAFF ROLL (05:03)
40. Rockman 10 - 40 - CHALLENGES (00:58)
41. Rockman 10 - 41 - ENDLESS STRUGGLE (ENDLESS STAGE 1) (03:59)
42. Rockman 10 - 42 - HEART OF ENKER (SPECIAL STAGE 1) (01:43)
43. Rockman 10 - 43 - GET THE PUNK OUT (SPECIAL STAGE 2) (01:59)
44. Rockman 10 - 44 - FAREWELL TO BALLADE (SPECIAL STAGE 3) (02:55)
45. Rockman 10 - 45 - GAME OVER (00:04)Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset

Para poder ver los links necesitas estar Registrado .
O.. ya tienes cuenta? Logueate!

Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


ContraseñaRockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset


Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset

Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset

Rockcan Sound E Can|Rockman 25th Anniversary Boxset

Si lo que encontraste en este Post te sirvió , no te olvides de agradecérselo al Uploader ;
Tu comentario y agradecimiento es su única recompensa y estimulo para seguir compartiendo.
Estadísticas
Creado 01.06.2016 a las 21:10 hs
Categoría Bandas de Sonido
 • 3
  Medallas
 • 0
  Favoritos
 • 476
  Visitas
 • 8/10
  LPDLW score
 • 8
  Votantes
 • 80
  Puntos
 • 0
  Seguidores
 • 0
  Recomendado
Comentarios
6
Cargando comentarios espera un momento...

Para poder comentar necesitas ser un usuario registrado , ¡ Registrarme Ahora !. O.. ya tienes usuario? Logueate!
Creado por    javiersss
Ver perfil de javiersss javiersss
Hombre Master  Mensaje
2,494 22 235
Medallas ganadas por este Post
3
Punteadores
Tags
Posts relacionados
Mas Post de     javiersss
Términos y condiciones
Privacidad
Report - DMCA
Contacto
LoPeorDeLaWeb  © 2014 - 2018
Carga   1.428    Mls  
Basado en  PHPost 
Diseño de Kmario19
Adaptado por  jor51